logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
banner
About      Faq       Contact     Shop

Algemene Voorwaarden

 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Dash Up Beauty en haar klanten en/of opdrachtgevers. Dash Up Beauty is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66537436 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
  • De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Dash Up Beauty.
  • De opdrachtgever wordt geacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Dash Up Beauty door te geven.
 • Reiskostenvergoeding
  • Voor opdrachten minder dan 10 KM van mijn studio in Barneveld worden geen reiskosten berekend. Reiskosten binnen een straal van 50 km van mijn studio reken ik € 0,25 per km. Reisafstanden vanaf 50 km of verder van mijn studio reken ik € 0,40 per km. Parkeerkosten worden altijd in rekening gebracht.
 • Totstandkoming boeking
  • Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Dash Up Beauty aanvaardt.
  • Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Dash Up Beauty alvorens een boeking te doen.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.
 • Inspanningen Studio
  • Dash Up Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Dash Up Beauty worden verteld.
  • Dash Up Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Betaling
  • Dash Up Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website.
  • De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  • De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pinbetaling te voldoen.
 • Aansprakelijkheid
  • Dash Up Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van Dash Up Beauty is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  • Dash Up Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht.
  • Voor schadevergoedingen komt men alleen in aanmerking door schade waartegen Dash Up Beauty is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
  • Dash Up Beauty sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Dash Up Beauty en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Dash Up Beauty kunnen worden toegerekend.
 • Overmacht
  • Dash Up Beauty zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ziekte van de visagist zet Dash Up Beauty zich in om een collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Dash Up Beauty geen vervangende visagist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
  • Dash Up Beauty wordt niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst
  • Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Dash Up Beauty gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
  • Dash Up Beauty behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan niet terugbetaald. Aldus daar al werk voor is verricht.
 • Beschadiging en/of diefstal
  • Dash Up Beauty heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  • Dash Up Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.
 • Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Dash Up Beauty www.dashupbeauty.nl
  • Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Document bijgewerkt op 24-01-2018